Pomiary elektryczne

  •  pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania - impedancja pętli zwarcia (dawniej skuteczności zerowania)
  •  pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli
  •  sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
  •  inne specjalistyczne pomiary elektryczne

W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, dokonujemy na życzenie klienta napraw i modernizacji instalacji elektrycznych oraz ich przebudowy.


wstecz